De Taskforce Handhaving van de OD NZKG ondersteunt de inspecteurs uit alle werkvelden (bodem, bouw en milieu) bij complexe en/of langlopende toezicht- en handhavingszaken. De BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) werkt nauw samen met de inspecteur bij het doen van aangifte.

Een van de toezichthouders bij team Milieu en Leefomgeving is al 17 jaar BOA en werkt in die hoedanigheid bij de Taskforce. Zij legt uit: ‘Door mijn combi-baan blijf ik goed op de hoogte van wetten en regels. Als inspecteur heb je soms te maken met gewijzigde wetgeving, wat je bij bedrijfscontroles meeneemt. Als BOA komt iemand aangifte doen en zoek je alleen uit of het overtreden wetsartikel strafbaar is gesteld.’

“Als BOA pas je strafrecht toe en dat past uitstekend bij overtredingen die onomkeerbare schade aan het milieu hebben aangebracht. In tegenstelling tot bestuursrecht dat juist bedoeld is om de overtreding ongedaan te maken.”

Graven in een aardkundig monument

De inspecteur van de OD NZKG die handhaaft op de Provinciale Milieuverordening (PMV) zag tijdens een surveillance dat iemand een kelder aanlegde in beschermd gebied dat in de PMV is aangewezen als aardkundig monument. Zij constateerde dat daarbij meters diep was gegraven zonder ontheffing., een milieuovertreding dus. De inspecteur: ‘Ik wist dat het een strafzaak werd omdat de schade onomkeerbaar is. Via de werkverdeler Taskforce kwam mijn zaak bij de BOA terecht.’

Aangifte is een les

De Omgevingsdienst NZKG heeft onder meer tot taak om aardkundige monumenten in Noord-Holland te beschermen; die vormen ons aardkundig erfgoed. Aardkundige monumenten zijn vaak onzichtbaar en daardoor onbemind. ‘Door het doen van aangifte tegen de overtreder hebben we de onomkeerbare schade aan het aardkundige monument niet kunnen voorkomen, maar je geeft iemand een les mee voor de volgende keer.’

Waarschuwingssignaal

De BOA: We horen voor het proces-verbaal niet alleen de aangever en overtreder, maar ook de andere betrokkenen, zoals de aannemer die de kelder heeft aangelegd. En die geven dat dan weer door in hun eigen netwerk, dat er wordt gehandhaafd als zij gaan graven in een beschermd gebied. Ik dien het proces-verbaal in bij het CJIB of het Openbaar Ministerie en hou mijn collega op de hoogte van het vervolg. Het is alleen lastig om te zeggen hoe lang het duurt voordat het Openbaar Ministerie uitspraak doet.’

Stem