Bijna de helft van zijn leven was Arjan van der Ree, projectleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), betrokken bij de Noord/Zuidlijn. Momenteel hebben onder meer de N23 Westfrisiaweg en de Markermeerdijken zijn volle aandacht. Bij de bouw van de grootste zeesluis ter wereld coördineert hij bovendien in opdracht van de provincie Noord-Holland de gehele vergunningverlening.

Om al die processen soepel te laten verlopen zijn overzicht, transparantie en daadkracht essentieel: ”Die grote projecten zijn steeds anders en de belangen altijd groot. Ik laat graag zien dat de Omgevingsdienst NZKG de kwaliteit heeft om dergelijke projecten tot een goed einde te brengen.”

Grootste zeesluis ter wereld

“Kijk dat caisson daar liggen”, wijst projectleider Arjan van der Ree naar het 80 meter verderop gelegen gevaarte. “Zo hoog als een flatgebouw! En dat andere caisson laten ze inmiddels zakken, zo te zien. Mooi om die vorderingen te zien.” Voor ons ligt het 100-jarige sluizencomplex van IJmuiden. Kranen lijken te dansen rond twee uiteen gelegen betonnen bakken van 85 bij 55 meter en bijna 26 meter hoog. De zware jongens zijn de blikvangers van de grootste zeesluis ter wereld in aanbouw.

Mandaat

Voor de projectleider is de grootste drukte rond de bouw van de zeesluis inmiddels achter de rug. Van der Ree is in opdracht van de provincie belast met de coördinatie van alle vergunningen. Opdrachtgever van de nieuwe zeesluis is Rijkswaterstaat. Bij de opdrachtnemer, consortium OpenIJ, zijn zeker twaalf Nederlandse bedrijven betrokken. “Voor het verlenen van de meeste vergunningen is de omgevingsdienst gemandateerd, denk aan bodemvergunningen en omgevingsvergunningen. Maar vanwege de omvang van dit project spelen er ook vergunningen op het gebied van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. Voor de Waterwetvergunningen voor het bemalen van de bouwkuipen van de caissons is het rijk via de Inspectie Leefomgeving & Transport verantwoordelijk.”

Zeemijnen

“ Voor delen van de APV van gemeente Velsen is de omgevingsdienst dan weer gemandateerd, met name voor de geluidontheffingen. Gemeente Velsen blijft wel zelf bevoegd gezag voor de openbare orde en veiligheid, waarover de burgemeester van Velsen gaat. Zo vreesden we dat er veel onontplofte explosieven gevonden zouden worden, zoals vliegtuigbommen en zeemijnen. Maar het bleef gelukkig bij heel veel klein geschut.”

Eigen belang van de opdrachtnemer

Als coördinator van het geheel aan tientallen vergunningen moet Van der Ree zorgdragen voor een soepel en efficiënt vergunningproces. “Goede voorbereiding, waaronder vooroverleg, is essentieel. Dan gaat het over risico’s, beheersmaatregelen en opschalingsmogelijkheden. Maar je moet ook duidelijk maken waarvoor je wel én niet verantwoordelijk bent. Uiteindelijk houd je goed in de gaten dat bijvoorbeeld OpenIJ op tijd met een aanvraag komt en dat vergunningverleners als ILT maar ook de omgevingsdienst op tijd leveren. Daarvoor hebben we geregeld planningsoverleg. Als er vertraging dreigt, moet ik snel uitzoeken wat er speelt en zo nodig met de vuist op tafel slaan, bij wijze van spreken.”

“Ieder kwartaal moet er bijvoorbeeld een geluidsontheffing komen. Bij veel projecten is dat een A4’tje, nu een dik pakket papier. De vergunningencoördinator bij OpenIJ was druk en de aanvraag bleef lang uit. Als omgevingsdienst wil je natuurlijk voorkomen dat je het werk moet stilleggen of de nachtwerkzaamheden moet verbieden. Dan moet je de opdrachtnemer onomwonden duidelijk maken dat hij een groot risico neemt en dat het vooral ook zijn eigen belang aangaat. In het uiterste geval betrek je de directies erbij.”

Noord/Zuidlijn gelopen

De overgang van de Amsterdamse Dienst Milieu- en Bouwtoezicht naar de Omgevingsdienst NZKG in 2014 betekende voor Van der Ree dat hij projectleider werd en dat er opdrachtgevers bij kwamen. Zo is hij projectleider VTH bij provinciale projecten als de West-Frisiaweg en de Markermeerdijken (33 kilometer dijkversterking) waarvoor onlangs bestuurlijk groen licht werd gegeven. Bijna de helft van zijn leven was hij betrokken bij de Noord/Zuidlijn. “Van de allereerste bouwvergunningen tot aan de gebruiksmelding toen de metrotreinen deze zomer officieel gingen rijden. Ik heb samen met de toezichthouder bij een gezamenlijke inspectie die 7,1 kilometer ondergronds tracé een keer helemaal gelopen, heen en terug, in de nacht. Net afgestudeerd begon ik voor de Stedelijke Woningdienst Amsterdam met de bouwvergunning voor een tijdelijk busplatform achter Amsterdam CS die verplaatst moest worden voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn. ‘Doe jij de rest van de Noord/Zuidlijn ook maar’, zeiden ze toen.”

Gezichtsbepalend

Elk project is groot, nieuw en spannend vanwege de vele belangen die er spelen. Arjan van der Ree: “Ik werk samen met inhoudelijke specialisten, overleg veel met de directie omdat het gezichtsbepalende projecten zijn en ik heb veel contact met diverse partijen zoals gemeenten, projectontwikkelaars en opdrachtgevers als Rijkswaterstaat.”

Arjan van der Ree: “Je moet ook een antenne ontwikkelen voor de gevoelige zaken, want de risico’s liggen natuurlijk ook bij de bestuurders. Het is een uitdaging om dat tot een goed einde te brengen.”

We verlaten SHIP, het opvallende roodkleurige informatiecentrum over de zeesluis, havens en het Noordzeekanaalgebied. “Moeten we dat wel doen, zo’n infocentrum, dachten we een paar jaar terug”, merkt Van der Ree op. “Maar er zijn altijd mensen. Prachtig die belangstelling.” Achter hem rijst het casco op van het overhellende Sluis Operatie Centrum dat een week eerder het hoogste punt bereikte. Naar goede gewoonte kregen de bouwers pannenbier van Rijkswaterstaat. Alcoholvrij bier, zo bleek. Vergunningsvrij.

Stem